Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop Fotoloop
 
 

 

 Algemene voorwaarden Vos Geerse Reijntjes Notarissen

1.       Besloten vennootschap

Vos Geerse Reijntjes Notarissen, is een handelsnaam van Lostris B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 37126620, die zich ten doel stelt het ambt van notaris uit te doen oefenen in de meest ruime zin. Lostris B.V., hierna te noemen “Het Notariskantoor”.

2.       Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten rechtsbetrekkingen waarbij Het Notariskantoor als opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht. De algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Het Notariskantoor maar ook ten behoeve van de (voormalige) vennoten, alsmede (hun) voormalige bestuurders, alle andere personen die voor Het Notariskantoor werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de vennootschap  zijn ingeschakeld, alsmede alle personen voor wier handelen Het Notariskantoor aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen.
Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van een opdrachtgever, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

3.       Opdracht

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Het Notariskantoor, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4.       Inschakeling derden

Bij inschakeling van derden zal door Het Notariskantoor zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het Notariskantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. Het Notariskantoor is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.

5.       Aansprakelijkheid

a.       De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

b.       Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidsstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

c.       De hiervoor geformuleerde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de opdracht niet tijdig uitgevoerd wordt of zich bij de uitvoering van de opdracht een nalaten voordoet.

d.       De opdrachtgever zal aan Het Notariskantoor vergoeden al die bedragen die Het Notariskantoor ten onrechte aan de opdrachtgever heeft betaald ten gevolge van een fout, zowel ten gevolge van een type- en/of rekenfout en/of een kennelijke onjuiste interpretatie van de aan de betaling ten grondslag liggende overeenkomst in de nota van afrekening.

e.       Voorbereidings- en onderzoekkosten in het kader van een aansprakelijkheidsstelling, een schadevergoedingsvordering en/of een tuchtrechtprocedure kunnen worden gefactureerd.

6.       Aansprakelijkheid opdrachtgever

a.       Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. 

b.       Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. 

7.       Tarieven en meerwerk en betaling

a.       Het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Het Notariskantoor, periodiek, vast te stellen uurtarieven, tenzij anders is overeengekomen en tenzij er door het Notariskantoor voor een bepaalde verrichting een vast kantoortarief wordt gehanteerd. 

b.       Worden er ten behoeve van een dossier meer werkzaamheden dan gebruikelijk verricht, dan is Het Notariskantoor bevoegd een hoger bedrag in rekening te brengen dan wel een aanvullende declaratie te verzenden ten bedrage van de meer dan gebruikelijk bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.

c.       Het Notariskantoor is bevoegd bij wijze van voorschot en/of tussentijdse te declareren. Tevens is Het Notariskantoor bevoegd, indien een opdrachtgever zijn opdracht tussentijds intrekt, een honorarium in rekening te brengen, gebaseerd op de door Het Notariskantoor inmiddels bestede tijd, alsmede de door Het Notariskantoor gemaakte kosten, zoals verschotten of anderszins.

8.       Betaling

a.       Het eindbedrag van de nota betreffende het tot stand komen van een notariële akte moet steeds uiterlijk voor het tijdstip van het ondertekenen daarvan op de eigen bankrekening van Het Notariskantoor zijn bijgeschreven; een opdracht aan of bevestiging daarvan door de bankier van de opdrachtgever is daartoe niet voldoende.

b.       Iedere andere door Het Notariskantoor bij de opdrachtgever ingediende nota moet uiterlijk zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van Het Notariskantoor op het op de nota aangegeven tijdstip. Bij gebreke van de vermelding van een zodanig tijdstip, dient de nota binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van Het Notariskantoor.

c.       Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf het tijdstip dat het niet tijdig betaalde bedrag op de eigen bankrekening van Het Notariskantoor had moeten zijn bijgeschreven tot de dag van de daadwerkelijke bijschrijving. Alles onverminderd de verdere rechten die Het Notariskantoor ter zake kan uitoefenen.

d.       Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering van Het Notariskantoor zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn bij voorbaat vastgesteld op 15% van het door Het Notariskantoor te vorderen bedrag met een minimum van €250,00.

9.       Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Voor het merendeel van de dienstverlening van Het Notariskantoor is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is Het Notariskantoor onder meer verplicht:

-         in verband met de dienstverlening aan de opdrachtgever een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en

-         zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen-melding bij Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

10.    Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.